info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Политика за поверителност

1. Събиране на информация

Методия Уеб ООД, ЕИК 201575575 зачитаме вашите лични данни и се ангажираме да защитаваме и обработваме личните ви данни справедливо и прозрачно в съответствие с разпоредбите на Регламент 2016/679 на ЕС относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО („GDPR / Регламентът“). Всички ваши лични данни и информация принадлежат на вас и ние потвърждаваме и уважаваме това. Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение, както за потребителите ни, така и за нас.

2. Използване на информацията

Сайтът с всички налични услуги и следователно всички свързани с това дейности за обработка на данни се осъществява и се извършват от следното дружество като Администратор: Методия Уеб ООД, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201575575, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Кишинев 1.
Информацията, която събираме от Вас, може да бъде използвана за:

 • Подобряване на обслужването
 • Подобрение на сайта ни
 • Връзка с Вас

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика за поверителност или искате да упражнявате някое от правата си, посочени в нея, моля свържете се с нас по един от следните начини: Изпратете имейл до info@methodiaweb.com (на вниманието на г-н Кирил Желев, отговорно лице по защита на данните);

3. Разкриване пред трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин предоставяме Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

4. Защита на информацията

Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде защитена Вашата лична информация.

5. Какви са вашите права като субект на данни?

Имате следните права във връзка с личните данни, които пазим за вас:

Вашето право да бъдете информирани за това как се използват личните ви данни:

 • Вашето право на достъп
 • Наличието на правото да се изисква от оператора да коригира или заличи лични данни или да ограничи обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или правото да възрази срещу обработването;
 • Правото да подаде жалба в надзорен орган;

Вашето право да коригирате личните данни:

 • Вашето право да изтривате лични данни
 • Вашето право да ни ограничите в използването на вашите данни
 • Вашето право да оспорвате
 • Вашето право да подадете жалба до надзорния орган
  Повече информация за КЗЛД може да получите, като посетите – https://www.cpdp.bg.

6. Бисквитки

Ние използваме бисквитки, с цел подобряване преживяването на потребителите. Използването на бисквитки по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

7. Съгласие

Като използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност.