info@methodiaweb.com   НДК, Административна сграда, ет. 9, 1463 София   

Политика за поверителност

1. Събиране на информация

Ние събираме информация от Вас, когато изпращате запитване през формата за контакт на сайта. Информацията включва всички данни, които доброволно предоставяте.

2. Използване на информацията

Информацията, която събираме от Вас, може да бъде използвана за:

  • Подобряване на обслужването
  • Подобрение на сайта ни
  • Връзка с Вас

3. Разкриване пред трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин предоставяме Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

4. Защита на информацията

Ние използваме различни защитни мерки, за да бъде защитена Вашата лична информация.

5. Бисквитки

Ние използваме бисквитки, с цел подобряване преживяването на потребителите. Използването на бисквитки по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт.

6. Съгласие

Като използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност.